HUNTING LINE

+977-023- 544420

Loan Program

क्र.स.

कर्जाको नाम

कर्जाको अवधि

कर्जा रकम

१.

साधारण कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता)

पहिलो बर्ष रु.१५,०००।–र हरेक वर्ष .१०,०००।–गर्दै अधिकतम रु .५०,०००।–सम्म ।

२.

ब्यवसायिक कर्जा

सामुहिक जमानी कर्जा १ बर्ष

धितो कर्जा २ वर्ष (६००००। भन्दा माथि बिना धितो कर्जा २४वा५०सदस्यको  इच्छा अनुसार, धितोमा २००००० सम्म २४ वा ५०, ३००००० सम्म ३६ वा ७५, ३००००० भन्दा माथि ४८ वा १००)

सामुहिक जमानीमा पहिलो बर्ष रु.३०,०००।–र दोस्रो वर्ष रु.६०,०००।– गर्दै अधिकतम रु.३,००,०००।– सम्म र धितोमा पहिलो बर्ष बढिमा रु. २,००,०००।– र दोस्रो वर्ष रु. ३,००,०००।– गर्दै अधिकतम रु.७,००,०००।– सम्म ।

३.

पशुपालन कर्जा

सामुहिक जमानी कर्जा १वा२ बर्ष धितो कर्जा २ वा ३ वा ४ वर्ष

सामुहिक जमानीमा पहिलो बर्ष रु.३५,०००।–र दोस्रो वर्ष रु.६०,०००।– गर्दै अधिकतम रु.३,००,०००।– सम्म र धितोमा दोस्रो बर्ष बढिमा रु.३,००,०००।– गर्दै अधिकतम रु.७,००,०००।– सम्म ।

४.

सौर्य उर्जा तथा गोवरग्याँस कर्जा

२ वर्ष(२४ वा ५० किस्ता)

पहिलो वर्षबाट नै परियोजनाको आवश्यकता अनुसार अधिकतम रु.६०००० ।– सम्म

५.

परियोजना कर्जा

सामुहिक जमानी कर्जा १वा२ बर्ष धितो कर्जा २ वा ३ वा ४ वर्ष

सामुहिक जमानीमा दोस्रो बर्ष रु.५०,०००।–र यसपछिका वर्ष रु.२,००,०००।– सम्म र धितोमा दोस्रो बर्षबढिमा रु. ३,००,०००।– गर्दै अधिकतम रु.७,००,०००।–सम्म ।

६.

कृषि कर्जा

सामुहिक जमानी कर्जा १, ८०००० भन्दा माथि ा२ बर्ष धितो कर्जा २ वा ३ वा ४ वर्ष

सामुहिक जमानीमा दोस्रो बर्ष रु.३०,०००।–र यसपछिका वर्ष रु.२,००,०००।– सम्म र धितोमा दोस्रो बर्षबढिमा रु. ३,००,०००।– गर्दै अधिकतम रु.७,००,०००।–सम्म ।

७.

बैदेशिक रोजगार कर्जा

२ वर्ष (२४ वा ५० किस्ता)

यो कर्जा धितोमा दोस्रो बर्ष देखि रु.२,००,०००।–

८.

आपतकालिन कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता) वा एकमुष्ठ

पहिलो बर्ष रु.५,०००।– र यसपछिका वर्ष  रु.१०,०००।– सम्म

९.

शैक्षिक कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता)

थप कर्जाको रुपमा दोस्रो वर्ष विद्यालय स्तरको शिक्षाको लागि रु.१०,०००।–र उच्च शिक्षाको लागि रु.५०,०००।–

१०.

अनुशासन कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता)

थप कर्जाको रुपमा पहिलो वर्ष र यसपछिका बर्षहरुमा रु. २०,०००।–सम्म ।

११.

मौसमी कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता) भित्र

थप कर्जाको रुपमा दोस्रो वर्ष रु.१०,०००।–र यसपछिका वर्षहरुमा रु.२०,०००।–

१२.

उपभोक्ता कर्जा

१ वर्ष (१२ वा २५ किस्ता)

थप कर्जाको रुपमा दोस्रो वर्ष रु.१०,०००।–र यसपछिका वर्षहरुमा रु.२५,०००।–

१३.

ब्यक्तिगत कर्जा

२ वर्ष

यो कर्जा समुहमा आवद्ध नहुने सदस्यको हकमा धितोमा रु.६०,०००।–सम्म ।