HUNTING LINE

+977-023- 544420

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

Published Date:9th-Oct-2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                               कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०६/२३

यस बैंक लि. लाई तपसिलमा उल्लेखित केही दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अनुभवका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो र Bio-data अनिवार्य संलग्न गरी मिति २०७४ कार्तिक १२ गते भित्र दरखास्त दिन सूचना गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम दिन विदा परेमा विदाको भोलिपल्ट कार्यालय समय भित्र दरखास्त दिन सूचित गरिन्छ । म्याद भित्र दाखिला नभएका र रित नपुगेका दरखास्त छनौटका लागि समावेश गरिने छैन ।


क्र.स.
           पद                     संख्या             न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
१. अधिकृत                     केही      मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको ।
२. जुनियर सेन्टर मेनेजर   केही      एस.एल.सी.उत्तीर्ण गरेको (प्रमाण पत्र तह वा कक्षा १२ उत्तीर्णलाई विषेश ग्राह्यता)
======================================================================================
१. तलब सुविधा                            :  बैंकको नियम अनुसार 
२. आवेदकको उमेर :                      :  अधिकृत पदमा (२१ बर्ष पूरा भई ४० बर्ष ननाघेको/महिलाको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको)
                                                  :  जुनियर सेन्टर हकमा (१८ बर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको/महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको)
३. छनौटको किसिम                       :  लिखित, मौखिक परीक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा समेत लिइनेछ ।
४. आवेदन दिने अन्तिम मिति         :  २०७४ कार्तिक १२ गते कार्यालय समय भित्र
५. आवेदन दस्तुर                           :  अधिकृतका लागि रु. ५०० र जुनियर सेन्टर मेनेजरका लागि रु. २०० 
६. लिखित परीक्षा हुने मिति              :  २०७४ कार्तिक १८ गते शनिवार, समय दिनको ९ः०० बजे
७. लिखित परीक्षा हुने स्थान              :  सम्पर्क मितिका दिन जानकारी गराइनेछ ।
८. सम्पर्क मिति                               :  २०७४ कार्तिक १५ गते कार्यालय समय भित्र ।
९. फाराम पाइने स्थान                      :   बैंकको केन्द्रीय कार्यालय विर्तामोड –७, झापा र बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा ।
१०. वाञ्छनीय योग्यता                     :    अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता ।
११. अन्य थप जानकारीका लागि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              सम्पर्क फोन : ०२३–५४४४२० 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      पदपूर्ति समिति