HUNTING LINE

+977-023- 544420

Saving Program

(१) ब्यक्तिगत बचत :  यस खातामा सदस्यहरुले केन्द्र बैठक तथा बैंकको कार्यालयमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसरी जम्मा हुने रकम सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार झिक्न पाउनेछन् । यस खातामा बार्षिक ७% ब्याज प्रदान गरिनेछ । 

 (२) समूह बचत : समूहमा आवद्ध भएपछि हरेक बैठकमा पाक्षिक भए न्यूनतम रु.१५।– र मासिक भए न्यूनतम रु.३०।– र सो भन्दा माथि समुहको इच्छा अनुसार समान दरले अनिवार्य बचत गर्नु पर्नेछ । यस खातामा बार्षिक ९% ब्याज प्रदान 

(३) केन्द्र कोष बचत : कर्जा लिएको वखत उनीहरुले लिएको कुल कर्जा रकमको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम केन्द्र कोष बचतका रुपमा लिइनेछ । तर यदि सदस्यले पेन्सन बचत खाता खोली हरेक बैंठकमा मासिक किस्ता भए न्यूनतम रु.१००। र पाक्षिक किस्ता भए न्यूनतम रु.५०। का दरले बचत गरेमा उक्त सदस्यको केन्द्र कोष बचत कट्टा गरिने छैन । यस खातामा बार्षिक ८% ब्याज प्रदान गरिने छ । यस्तो व्याज दरमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन समेत गर्न सकिने छ ।

(४) उपकार कोष बचत : हरेक केन्द्र बैठकमा सदस्यहरुले कम्तीमा प्रति सदस्य रु.१।– र प्रति समूह कम्तीमा रु.५।– का दरले अनिवार्य रुपमा उपकार कोष बचतमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस्तो बचत खातामा सदस्यहरुले रु.१।– भन्दा नघट्ने गरी समान दरले जतिसुकै पनि जम्मा गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी ढिलो आउने सदस्य वा फिल्ड कर्मचारीलाई गरिएको जरिवाना, अनुुशासनहिन काम गर्ने सदस्यलाई गरेको जरिवाना वापतको संकलित रकमलाई समेत उक्त उपकार कोष बचत खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस खातामा बार्षिक ८% ब्याज प्रदान गरिने छ । 

(५) शैक्षिक बाल बचत : केन्द्रमा आवद्ध सदस्यहरुले आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक हितका लागि न्यूनतम रु.२०।–बाट शैक्षिक वाल बचत खाता खोल्न सक्नेछन् । उक्त खाता खोल्ने सदस्यले बैंकको कार्यालयमा निश्चित रकम धरौटी राखी नियमित बचत गर्नका लागि खुत्रुके प्राप्त गर्न सक्नेछन । यस खातामा वार्षिक १०% ब्याज प्रदान गरिने छ । 

(६) पेन्सन बचत : यस प्रकारको बचत सेवाग्राहीहरुले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा वा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन भविष्यको लागि वुढेसकालको सहारा तथा दीर्घकालीन बचतको रुपमा हरेक पाक्षिक वा मासिक बैठकमा कम्तीमा रु.३०। देखि माथि जतिसुकै पनि समान दरले बचत गर्न सक्दछन् । यसरी बचत गरेको रकममा ५ वर्ष अवधि पछि कुल जम्मा रकममा १ वर्ष बरावरको रकम थप  र १० वर्षपछि कुल जम्मा रकमको डेढा  र १५ वर्ष पश्चात दोब्वर भुक्तानी दिइने छ । यदि १५ बर्षे बचत गर्ने सदस्यले १५ बर्षको अवधि पूरा भएपछि हुन आउने दोब्बर रकम भुक्तानी नलिई बचत खातामा नै जम्मा गरी राखेमा नियमित मासिक तथा पाक्षिक रुपमा जम्मा गरिने बचत रकमको ३०० प्रतिशत मासिक वा पाक्षिक रुपमा पेन्सन रकम उपलब्ध गराइने छ । 

(७) पर्व वचत : हरेक केन्द्र बैठकमा प्रत्येक सदस्यले न्यूनतम रु.५०।–र त्यस भन्दा माथि सदस्यको इच्छा अनुसार नियमित रुपमा पर्व वचत गर्न सक्नेछन् । यस्तो वचत रकम सदस्यले वर्षमा एक पटक आ–आफ्नो मुख्य चाडपर्वको समयमा झिक्न सक्नेछन् । यस खातामा वार्षिक ८% ब्याज प्रदान गरिने छ । रकम झिक्नु भन्दा अगाडि रु.५०००।–भन्दा बढि बचत गर्ने सदस्यलाई भने वार्षिक १०% ब्याज प्रदान गरिने छ ।